Biennale di Venezia
May 11 / November 24 - 2019

Curator
Vincenzo Sanfo
Chen Chengwei
Chen Chengwei
Thea Tini
Thea Tini
Jens W. Beyrich
Jens W. Beyrich
Li Geng
Li Geng
Xing Junqin
Xing Junqin
Gabriele Gambuti
Gabriele Gambuti
Gisella Battistini
Gisella Battistini
Dario Ortiz
Dario Ortiz
Tang Shuangning
Tang Shuangning
Martina Conti
Martina Conti
Sebastian
Sebastian
Xu De Qi
Xu De Qi
Giovanna Fra
Giovanna Fra

Partners